Gebruikersvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden gelden voor de installatie en het gebruik van de MyEP App en webapplicatie en zijn
van toepassing totdat u de App van uw apparaat verwijderd, of de webapplicatie niet meer gebruikt.

Algemeen
Deze App en webapplicatie worden u aangeboden door Employee Wellbeing Company BV, ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 67343031.
Employee Wellbeing Company BV verleent u toegang tot haar App: MyEP (hierna de App) en webapplicatie
(www.energyplatform.nl). Door deze webapplicatie en/ of App op uw apparatuur te instaleren en te gebruiken, op
welke wijze dan ook, wordt u geacht van deze gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en deze te
hebben aanvaard.

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze gebruiksvoorwaarden dan kunt u contact opnemen met Employee
Wellbeing Company BV via: info@EnergyPlatform.nl of per post: Herculesplein 207-B, 3584 AA, te Utrecht.
Deze gebruiksvoorwaarden kunt u downloaden en printen via …………….. U kunt ook contact met ons opnemen,
dan sturen wij eenmalig kosteloos een exemplaar naar u op.
Waar in deze voorwaarden ‘App’ staat kan ook ‘webapplicatie’ worden gelezen.
Wijzigingen gebruiksvoorwaarden
Employee Wellbeing Company BV heeft het recht deze gebruiksvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wij informeren
u via een update van de App over de gewijzigde voorwaarden. Mogelijk dient u de wijzigingen eerst te accepteren
voordat u de App verder kunt blijven gebruiken. Als u de voorwaarden niet accepteert, kan het zijn dat u de App
of niet (meer) kan gebruiken.
Registeren, inloggen, updates en veiligheid
Nadat u de MyEP heeft gedownload in de App-store van Apple of de Playstore van Google, of onze website
bezoekt, logt u in op deze App door middel van het invoeren van een registratiecode of het scannen van een QRcode. Vervolgens vult u uw e-mailadres in. Daarna ontvangt u een verificatie e-mail om uw account te activeren en
maakt u een profiel aan. U bent zelf aansprakelijk voor alle handelingen die plaatsvinden via uw account. U kunt
het gebruik van de App zelf beëindigen door de App van uw mobiele apparaat te verwijderen.
U dient regelmatig zelf te controleren of er updates van de App beschikbaar zijn. Als u niet de laatste versie van
de App gebruikt, dan kan het zijn dat de App niet of niet goed functioneert. Tevens dient u ervoor te zorgen dat
de door u gebruikte (internet- en/of telecommunicatie-) diensten, apparaten en programma’s geschikt en veilig
zijn voor het gebruik van de App. Dit geldt niet voor webapplicatie, deze wordt automatisch geüpdate.
Voor het veilig en goed gebruik van de App, moet u het meest actuele besturingssysteem van Apple of Google
gebruiken. Anders kan het zijn dat de App niet of niet goed werkt.
U moet de Inloggegevens altijd geheim houden, om zo misbruik te voorkomen. Inloggegevens mogen in geen
geval aan derden worden verstrekt. Als u vemoed of weet dat u de App niet veilig meer kan gebruiken, of als uw
Gebruiksvoorwaarden Employee Wellbeing Company BV – vervaardigd door: Ashton Cloak juridisch advies
2
PIN-code bij een derde bekend, e.d., geef dit dan direct door aan met Employee Wellbeing Company BV via:
info@EnergyPlatform.nl. Employee Wellbeing Company BV kan dan beveiligingsmaatregelen nemen, waaronder
het blokkeren van de toegang tot de App.
U mag de App niet ongeoorloofd of onzorgvuldig gebruiken. In dat geval is Employee Wellbeing Company BV
gerechtigd om u de toegang tot de App te blokkeren. Dit leidt nooit tot aansprakelijkheid voor schade jegens
Employee Wellbeing Company BV.
Inhoud App
Employee Wellbeing Company BV stelt haar Vitaliteitsprogramma’s via MyEP aan gebruikers beschikbaar via deze
App.
Via deze App kunt u zich inschrijven voor Trainingen (EnergyWorkshops, LiveLearnings) en eigen activiteiten
aanmaken en organiseren. Tevens kunt u via deze App de Kennisbank (EnergyAcademy) en de Learnings
(EnergyBoosters) raadplegen. U kunt via deze App chatten met een expert (EnergyCoach) en uw
Vitaliteitsprogramma inzien en uw Profiel beheren.
Employee Wellbeing Company BV publiceert op deze App onder meer artikelen, video’s, afbeeldingen en
informatie over workshops en trainingen die gevolgd kunnen worden en waarvoor gebruiker zich kan opgeven en
ander materiaal ter informatie over Employee Wellbeing Company BV.
Aan iedere workshop en EnergyBoosters zijn EnergyPoints verbonden. U verzamelt gedurende het
vitaliteitsprogramma dus punten. Uw werkgever kan desgewenst een beloningsysteem koppelen aan de
EnergyPoints.
Indien u een vraag stelt via de Chat, dan krijgt u een bevestiging hiervan op het bij ons bekende e-mailadres van
u. Uw vraag wordt (indien mogelijk) naar beste kunnen beantwoord door een Expert (EnergyCoach). De
EnergyCoach geeft geen – en stelt zich niet tot doel tot het verstrekken van – medische adviezen op welke wijze
dan ook. Aan de adviezen, tips etc. van de EnergyCoach kunnen geen rechten worden ontleend.
In het geval u medisch advies nodig heeft, dient u hiervoor uw dokter te raadplegen. Heeft u een medische
aandoening/ vragen, raadpleeg dan uw dokter voordat u de App gebruikt en/ of medische beslissingen maakt.
Deze App dient nooit als vervanging van het advies en het raadplegen van uw arts.
Uw leerresultaten kunnen door de organisator van de cursus worden ingezien.
De App vraagt toegang tot uw agenda. U kunt toestemming verlenen maar dat is niet noodzakelijk voor het
gebruik van de App. U kunt uw toestemming altijd op elk moment weer intrekken.
Privacy
Bij het gebruik van deze App kunnen (bijzondere) persoonsgegeven van u worden verwerkt. Op deze App zijn de
Privacy en Cookie voorwaarden van Employee Wellbeing Company BV van toepassing. Raadpleeg de Privacy en
Cookie Voorwaarden van Employee Wellbeing Company BV om te lezen welke persoonsgegevens er van u
kunnen worden verwerkt en met welk doel. Deze kunt u onder andere vinden via het menu in de App.
Intellectuele eigendom
Op alle inhoud van de App, waaronder mede begrepen teksten, afbeeldingen en videomateriaal, en de daarin
opgenomen gegevens en informatie, rusten intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten. Deze
intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan Employee Wellbeing Company BV of aan licentiegevers van
Employee Wellbeing Company BV. Het is zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van
Employee Wellbeing Company BV niet toegestaan om; (gedeelten van) de inhoud van deze App
over te nemen, te vermenigvuldigen, te verspreiden, op te nemen in enig ander werk, zoals een website of papieren
document, etc. in de ruimste zin des woords – behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan- of
koppelingen, hyperlinks of deeplinks aan te brengen tussen deze App en andere Apps of websites. Indien gebruiker
dit wel doet maakt zij inbreuk op het intellectueel eigendomsrecht van Employee Wellbeing Company BV en is zij
Gebruiksvoorwaarden Employee Wellbeing Company BV – vervaardigd door: Ashton Cloak juridisch advies
3
schadeplichtig voor een bedrag van €15.000, tenzij de werkelijke schade hoger ligt, dan is de gebruiker het bedrag
van de werkelijke schade aan Employee Wellbeing Company BV verschuldigd.
Employee Wellbeing Company BV behoudt een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht op alle informatie of
gebruik voor andere diensten van Employee Wellbeing Company BV die door gebruikers, op de App worden
geplaatst. Gebruiker behoudt zelf het auteursrecht. Employee Wellbeing Company BV is hiervoor geen
vergoeding verschuldigd aan de gebruiker.
Aansprakelijkheid
De inhoud van deze App is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Employee Wellbeing Company BV streeft
ernaar de App zo actueel mogelijk te houden en te onderhouden. Echter kan Employee Wellbeing Company BV
niet garanderen en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade, waaronder onder meer indirecte -,
directe – en gezondheidsschade, die is of kan ontstaan als gevolg van eventuele onvolledige, onjuiste of verouderde
informatie etc. Employee Wellbeing Company BV geeft geen – en stelt zich niet tot doel tot het verstrekken van –
medische adviezen op welke wijze dan ook. Alle content op de App kan dan ook niet beschouwd worden als
zodanig. Elk gebruik dat u maakt van de informatie op de App van Employee Wellbeing Company BV komt voor
uw eigen risico en er kunnen geen rechten worden ontleend aan het gebruik van deze informatie. Alle informatie
op de App van Employee Wellbeing Company BV is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om
een overeenkomst te sluiten.
Employee Wellbeing Company BV is niet aansprakelijk voor eventuele schade toegebracht door mogelijke
virussen, wormen, etc. indien deze, op de App.
Het wijzigen van (een gedeelte van) (de verschijningsvorm van) deze App is niet toegestaan.
De App van Employee Wellbeing Company BV kan verwijzingen, bijvoorbeeld door middel van een hyperlink,
bevatten naar andere websites of Apps. Dit hoeft niet te betekenen dat Employee Wellbeing Company BV
verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Tevens is Employee Wellbeing Company BV niet
verantwoordelijk en op geen enkele wijze aansprakelijk voor deze andere websites of Apps, de beschikbaarheid
hiervan en de daarin opgenomen informatie etc.
Via de App kunnen door de gebruikers activiteiten worden aangemaakt en georganiseerd. Employee Wellbeing
Company BV controleert niet voorafgaand de activiteiten voordat deze geplaatst kunnen worden. Derde
gebruikers kunnen wel reageren op een Activiteit. Activiteiten die in strijd zijn met de wet, de goede zeden, de
openbare orde of auteursrechten van derde, worden niet of deels geplaatst zulks ter beoordeling van Employee
Wellbeing Company BV. Eventueel eerst toegestane Activiteiten/ reacties kunnen later, als Employee Wellbeing
Company BV hier goede gronden toe heeft, alsnog (deels) worden verwijderd of aangepast. Inhoud van de
activiteit of reacties daarop die aan te merken zijn als; onfatsoenlijk dan wel discriminerend zijn op enigerlei wijze,
aanstootgevend taalgebruik, commerciële uitingen, erotische of pornografische uitingen, informatie in strijd met
auteursrecht, informatie over hacken en computercriminaliteit, informatie die de privacy van anderen schenden of
op een andere manier schadelijk zijn, worden door Employee Wellbeing Company BV verwijderd. Tevens kan
Employee Wellbeing Company BV de gebruiker die de Activiteit met de schadelijk inhoud heeft geplaatst en/ of
de gebruiker die de schadelijke reactie heeft geplaatst, per direct blokkeren om de App verder te gebruiken.
Tevens kan Employee Wellbeing Company BV wanneer zij daartoe aanleiding ziet, aangifte doen van de
geplaatste schadelijke inhoud door de gebruiker. Employee Wellbeing Company BV is niet aansprakelijk voor
gedane uitingen door derde op haar App, maar zal eventuele klachten met betrekking tot de inhoud van deze
reacties serieus onderzoeken en waar nodig maatregelen treffen. Neem hiervoor contact op via:
info@EnergyPlatform.nl.
Beschikbaarheid en onderhoud

Het kan niet gegarandeerd worden dat de App te allen tijde en zonder onderbrekingen en/ of storingen
toegankelijk is. Onderhoud aan de App kan op elk gewenst moment plaatsvinden. Employee Wellbeing
Company BV streeft ernaar de eventuele overlast voor gebruikers zo beperkt mogelijk te houden. Employee
Wellbeing Company BV behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment
Gebruiksvoorwaarden Employee Wellbeing Company BV – vervaardigd door: Ashton Cloak juridisch advies
4
wijzigingen aan deze App aan te brengen, al dan niet tijdelijk, buiten gebruik te stellen en/ of te verwijderen.
Employee Wellbeing Company BV is niet aansprakelijk voor eventuele schade die hieruit voortvloeit.
Overig
In het geval een of meerdere (gedeelte van) bepaling(en) van deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden,
dan blijven de overige bepalingen volledig van toepassing en zal/ zullen de nietige of vernietigde bepaling(en)
van deze voorwaarden worden vervangen door (een) nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en). Hierbij wordt
zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke nietige of vernietigde bepaling(en) in acht
genomen.
Indien Employee Wellbeing Company BV stilzwijgend afwijking van deze voorwaarden toestaat, doet dit nimmer
af aan haar recht om alsnog onmiddellijke en correcte naleving van de voorwaarden te eisen. Gebruiker van deze
App of inbreukmaker kan nooit enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat Employee Wellbeing
Company BV niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden heeft gehanteerd.
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van deze App en is het Nederlands recht van toepassing. Deze
voorwaarden blijven van kracht indien Employee Wellbeing Company BV van naam, rechtsvorm of eigenaar
verandert. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden zullen worden beslecht
door de rechtbank in Utrecht, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de
weg zouden staan.
Employee Wellbeing Company BV.
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn laatstelijk gewijzigd op 1 maart 2021.

Scroll naar boven