Algemene Voorwaarden

Employee Wellbeing Company BV

 1. Definities
  1.1 In deze Algemene Voorwaarden (hierna voorwaarden) wordt verstaan onder:
  a) Employee Wellbeing Company BV: bedrijf, gevestigd aan Herculesplein 207-B, 3584 AA, te Utrecht, opererend onder
  de handelsnaam: EnergyPlatform, welk bedrijf ook onder de bepalingen van deze voorwaarden vallen indien met
  Employee Wellbeing Company BV wordt gecontracteerd. Employee Wellbeing Company BV helpt organisaties met hun
  vraagstukken over vitaliteit en duurzame inzetbaarheid en geeft geen – en stelt zich niet tot doel tot het verstrekken van –
  medische adviezen op welke wijze dan ook.
  b) Opdrachtgever: de (rechts)persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat
  met Employee Wellbeing Company BV, of in dit geval EnergyPlatform dat operereert onder de handelsnaam
  EnergyPlatform.
  c) Werknemer: iedere persoon die al dan niet in dienstverband via Opdrachtgever deelneemt aan een van de diensten van
  Employee Wellbeing CompanyBV.
  d) Waar in deze voorwaarden over Employee Wellbeing Company BV wordt gesproken kan ook EnergyPlatform worden
  gelezen indien met een van deze twee bedrijven een overeenkomst is gesloten.
 2. Algemeen
  2.1 Alle opdrachten van Opdrachtgever worden geacht worden uitsluitend aan Employee Wellbeing Company BV te zijn gegeven en
  niet aan enige aan Employee Wellbeing Company BV verbonden persoon of personen. Ook indien het de (stilzwijgende) bedoeling
  is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd.
  2.2 Employee Wellbeing Company BV behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigen die van
  ondergeschikt belang zijn, zijn geldend zonder instemming van Opdrachtgever. Andere wijzigingen worden aan Opdrachtgever
  kenbaar gemaakt.
  2.3 Opdrachtgever geeft hierbij aan Employee Wellbeing Company BV en aan de eventuele beheerder van Employee Wellbeing
  Company BV, toestemming om zijn persoonsgegevens en die van de Werknemers op te (laten) slaan en te (laten) verwerken in
  overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
  2.4 Het is aan de Opdrachtgever om werknemers van de inhoud van deze algemene voorwaarden op de hoogte te brengen.
 3. Toepasselijkheid
  3.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die Employee Wellbeing Company BV verleent, waaronder onder meer
  haar Vitaliteitsprogramma’s (“De basis op orde”, “Serieus aan de slag”, “De vitale organisatie”); het gebruik van MyEnergyPlatform,
  op trainingen, workshops, webinars en interventies (EnergyWorkshops en/of Live Learnings), op de Vitaliteitsscan (EnergyScan),
  de EnergyConsultant, de EnergyCoach, de EnergyWalks, het Recharge Station en de E-learning modules, EnergyAcademy,
  EnergyEvents, Campagnes en alle andere adviezen in de ruimste zin des woords, het geven van instructies, het showen van
  modellen, de verkoop van producten/ diensten en op alle opdrachten aan en aanbiedingen, offertes, overeenkomsten,
  correspondentie, onderhouden, e.d. van Employee Wellbeing Company BV. Deze voorwaarden gelden ook voor eventuele
  aanvullende of vervolgopdrachten indien geen nieuwe voorwaarden ter hand zijn gesteld. Tevens gelden deze voorwaarden voor
  nieuwe diensten of nieuwe onderdelen in een Vitaliteitsprogramma, die op het moment van ondertekening van de overeenkomst
  of offerte nog niet bekend waren.
  3.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig in het geval dat deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. De
  toepasselijkheid van eventuele door Opdrachtgever gehanteerde inkoop of andere voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand
  gewezen. Indien door Opdrachtgever zonder commentaar een offerte of overeenkomst wordt aanvaard, geldt dit als instemming
  met de toepasselijkheid van de voorwaarden van Employee Wellbeing Company BV. De voorwaarden zijn eveneens toepasselijk
  op overeenkomsten met Opdrachtgever, waarbij voor de uitvoering daarvan derden, al dan niet in dienstverband, betrokken dienen
  te worden.
  3.3 In het geval een of meerdere (gedeelte van) bepaling(en) van deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de
  overige bepalingen volledig van toepassing en zal/ zullen de nietige of vernietigde bepaling(en) van deze voorwaarden worden
  vervangen door (een) nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en). Hierbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de
  oorspronkelijke nietige of vernietigde bepaling(en) in acht genomen.
  3.4 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan wel indien zich
  tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze voorwaarden is geregeld, dan dient de uitleg plaats te vinden en dient er te
  worden gehandeld ‘naar de geest’ van deze bepalingen respectievelijk naar deze voorwaarden.
  3.5 Indien Employee Wellbeing Company BV stilzwijgend afwijking van deze voorwaarden toe staat, doet dit nimmer af aan haar recht
  2
  om alsnog onmiddellijke en correcte naleving van de voorwaarden te eisen. Opdrachtgever kan nooit enig recht doen (laten) gelden
  op grond van het feit dat Employee Wellbeing Company BV niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden heeft verlangd van
  Opdrachtgever.
 4. Offertes en aanbiedingen voor Opdrachtgever
  4.1 Alle aanbiedingen en offertes en overeenkomsten van Employee Wellbeing Company BV zijn vrijblijvend. Een door Employee
  Wellbeing Company BV verstuurde offerte/ aanbieding/ overeenkomst is geldig tot de datum genoemd in de offerte/ aanbieding, of
  indien geen datum is vermeld tot 30 dagen na de offerte- of aanbiedingsdatum. Bij aanvaarding door Opdrachtgever van een
  aanbieding, behoudt Employee Wellbeing Company BV zich het recht voor om het aanbod binnen 5 werkdagen na ontvangst van
  de aanvaarding te herroepen.
  4.2 Het aanbod is uitsluitend gebaseerd op de daartoe door Opdrachtgever verstrekte informatie, waarbij Employee Wellbeing
  Company BV mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid daarvan. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid
  van bedoelde informatie.
 5. Totstandkoming van de overeenkomst met Opdrachtgever
  5.1 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod,
  dan is Employee Wellbeing Company BV daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze
  afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Employee Wellbeing Company BV uitdrukkelijk met de afwijking instemt.
  5.2 Employee Wellbeing Company BV kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs
  begrijpt of zou moeten begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of
  verschrijvingbevat.
  5.3 De overeenkomst tussen Employee Wellbeing Company BV en Opdrachtgever komt tot stand op het moment dat de door
  Employee Wellbeing Company BV aan Opdrachtgever verzonden offerte c.q. correspondentie of voorstel schriftelijk, waaronder
  per e-mail, door Opdrachtgever wordt geaccepteerd, dan wel indien de door Employee Wellbeing Company BV aan Opdrachtgever
  verzonden opdrachtbevestiging door Opdrachtgever op enige wijze wordt bevestigd, waaronder mondelinge toezegging, dan wel
  op het moment dat Employee Wellbeing Company BV met instemming van Opdrachtgever aanvang maakt met de
  uitvoeringshandelingen. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst volledig weer te geven.
 6. Levering en uitvoering overeenkomst algemeen en duur
  6.1 De uitvoering van de werkzaamheden van Employee Wellbeing Company BV geschiedt naar beste kunnen, inzicht en vermogen.
  Uitvoering van de werkzaamheden zijn echter te definiëren als een inspanningsverplichting en kunnen nimmer een
  resultaatverplichting bevatten.
  6.2 Het is noodzakelijk dat ook de Opdrachtgever en weknemers van de Opdrachtgever zich inspannen om progressie te kunnen
  maken.
  6.3 Bij de uitvoering van de werkzaamheden baseert Employee Wellbeing Company BV zich mede op de door Opdrachtgever en haar
  werknemers verstrekte informatie en gegevens. Opdrachtgever verleent tijdig en op een wijze waarop Employee Wellbeing
  Company BV dit verlangt, de juiste informatie en gegevens aan Employee Wellbeing Company BV, welke Employee Wellbeing
  Company BV overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht. Opdrachtgever
  vergewist zich ervan dat de juistheid van deze informatie en gegevens onder de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever valt.
  Eventuele kosten om informatie of gegevens te verkrijgen zijn voor rekening van Opdrachtgever.
  6.4 Een afgesproken termijn(en) voor het leveren van een dienst of goed door Employee Wellbeing Company BV wordt nimmer
  beschouwd als een fatale termijn, maar slechts als richtlijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
  Opdrachtgever is ook bij afwijking van de opgegeven leveringstermijn verplicht de zaken en diensten af te nemen en te betalen.
  Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Employee Wellbeing Company BV derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
  Employee Wellbeing Company BV dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te kunnen geven
  aan de overeenkomst. Overschrijding van deze termijnen verplicht Employee Wellbeing Company BV niet tot enige
  schadevergoeding en geeft Opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij sprake is van opzet of aan opzet
  grenzende roekeloosheid van Employee Wellbeing CompanyBV.
  6.5 Een onderdeel uit een Vitaliteitspakket die op locatie (offline) zou worden verzorgd, kan Employee Wellbeing Company BV wegens
  omstandigheden (zoals Corona) omzetten in een online event. Indien Employee Wellbeing Company BV van mening is dat het
  omzetten naar een online event niet mogelijk is, dan is Employee Wellbeing Company BV hiervoor niet aansprakelijk en is geen
  schade verschuldigd aan Opdrachtgever. Indien het omzetten naar een online event wel mogelijk is, maar dit extra kosten voor
  Employee Wellbeing Company BV met zich mee brengt, dan heeft de Opdrachtgever de keuze om het online event al dan niet te
  laten plaatsvinden, waarbij extra kosten aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
  6.6 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van zijn werknemers vooraf, tijdens en na de uitvoering van
  de overeenkomst. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de veiligheid van haar werknemers.
  6.7 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud
  van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
  6.8 Opdrachtgever verkrijgt een licentie voor het gebruik van het Vitaliteitsprogramma, (“De basis op orde”, “Serieus aan de slag” of
  “De vitale organisatie”), of het gekozen ‘losse’ onderdeel uit een pakket, voor de periode als genoemd in de onderliggende
  overeenkomst. Indien geen termijn voor licentie is genoemd wordt de licentie geacht voor de periode van 1 jaar (zegge: één jaar) te
  3
  zijn verstrekt, welke niet tussentijds door Opdrachtgever kan worden opgezegd.
  6.9 De ingangsdatum van de licentie is de dag waarop de overeenkomst tussen Employee Wellbeing Company BV en Opdrachtgever
  wordt gesloten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Zodra het verschuldigde bedrag op de rekening van Employee
  Wellbeing Company BV is bijgeschreven en Employee Wellbeing Company BV de omgeving voor Opdrachtgever gereed heeft,
  zal Employee Wellbeing Company BV de toegang verlenen tot het platform en het gekozen pakket.
  6.10 Opdrachtgever kan de overeenkomst beëindigen door uiterlijk 3 maanden (zegge: drie maanden) schriftelijk met reden bekleed
  voor de einddatum van de overeenkomst de licentie van het Vitaliteitsprogramma af te melden voor verlenging. Opdrachtgever
  kan dit mede doen door een e-mail te sturen naar Employee Wellbeing Company BV. U ontvangt hierover een bevestiging van
  Employee Wellbeing Company BV. De overeenkomst blijft bestaan tot 1 jaar (zegge: één jaar) vanaf de ingangsdatum, maar zal
  daarna niet meer verlengd worden.
  6.11 Indien Opdrachtgever de licentie van het Vitaliteitsprogramma niet opzegt als in art. 6.10 dan wordt de licentieperiode automatisch
  jaarlijks onder gelijkblijvende voorwaarden, stilzwijgend verlengd met een periode van 1 jaar ( zegge één jaar), tenzij
  Opdrachtgever schriftelijke aan Employee Wellbeing Company BV uiterlijk drie maanden voor het verstrijken van de lopende
  periode, te kennen geeft geen verdere verlenging van de licentie te wensen. De licentie blijft bestaan tot de oorspronkelijke
  verlengingsdatum, maar zal daarna niet meer verlengd worden.
  6.12 Employee Wellbeing Company BV kan echter om haar moverende reden de licentie na de eerste licentieperiode ieder moment
  stopzetten met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand (zegge: één maand).
  6.13 Een verlengde overeenkomst kan Opdrachtgever niet tussentijds opzeggen.
  6.14 Binnen drie maanden na afloop van de overeenkomst verwijderd Employee Wellbeing Company BV alle verzamelde (bijzondere)
  persoonsgegevens en alle daaruit voortvloeiden resultaten die zijn verkregen via de dienstverlening van Employee Wellbeing
  Company BV, tenzij het noodzakelijk is op grond van de wet of een bevel van een bevoegde instantie, dat Employee Wellbeing
  Company de persoonsgegevens langer dient te bewaren.
 7. Privacy
  7.1 Omdat Employee Wellbeing Company BV de privacy van de haar Opdrachtgever en werknemers zeer belangrijk vindt, heeft
  Employee Wellbeing Company BV haar privacy beleid aangepast aan de nieuwe wet Algemene Verordening
  Gegevensbescherming, om de privacy van de Opdrachtgever en werknemers zo goed mogelijk te beschermen. Naast de
  maatregelen die in dit artikel genoemd worden, heeft Employee Wellbeing Company BV een verwerkingsregister opgesteld en een
  protocol datalekken.
  7.2 Employee Wellbeing Company BV verwerkt persoonsgegevens, waaronder bijzondere persoonsgegevens. Werknemer wordt bij
  acceptatie van de Privacy Voorwaarden geacht uitdrukkelijke geïnformeerde toestemming te hebben gegeven voor het verwerken
  van deze gegevens. Opdrachtgever staat hiervoor in en verschaft haar werknemers zo nodig vooraf extra informatie en vrijwaart
  Employee Wellbeing Company BV in geval een werknemer beoogd geen uitdrukkelijke geïnformeerde toestemming te hebben
  gegeven.
  7.3 Employee Wellbeing Company BV stelt een toestemmingsverklaring beschikbaar die dient te worden geaccepteerd door de
  werknemer voordat gebruik van de dienstverlening kan worden gemaakt.
  7.4 Werknemer dient met de Privacy en Cookieverklaring van Employee Wellbeing Company BV akkoord te gaan voor de werknemer
  gebruik kan maken van de dienstverlening van Employee Wellbeing Company BV.
  7.5 Wij verstrekken of verkopen de persoonsgegevens van de werknemers niet aan derden, zoals andere bedrijven of organisaties,
  tenzij dit benodigd is voor de uitvoering van onze dienstverlening en tenzij wij hier krachtens de wet toe verplicht zijn. De bedrijven
  waarvan het noodzakelijk voor de uitvoering van onze dienstverlening kan zijn om gegevens aan te verstrekken zijn: Stipp-IT, City
  Challenge B.V., Demio, Microsoft Teams, Zoom, Mailchimp, SurveyMonkey, Simplicate BV, Canva, Exact online. Zo mogelijk
  kunnen wij toekomstig ook aan andere bedrijven, waarvan het noodzakelijk voor de uitvoering van onze dienstverlening is,
  persoonsgegevens verstrekken. Tevens kunnen wij gegevens verstrekken aan de benodigde EnergyCoach en/ of
  EnergyConsultant of degene die de EnergyWorkshop of Live Learnings geeft. Met deze partijen hebben wij
  verwerkersovereenkomsten afgesloten. Bij afname van onze dienstverlening wordt ermee akkoord gegaan dat gegevens naar
  deze partijen verzonden kunnen worden.
  7.6 In het geval Employee Wellbeing Company BV een boete krijgt opgelegd van de Autoriteit Persoonsgegevens of een andere
  instantie, doordat de Opdrachtgever in strijd handelt met een tussen partijen gesloten overeenkomst of de offerte of de AVG, of
  andere privacy rechtelijke wetgeving, in de ruimste zin des woords, dan wordt deze boete verlegd naar de Opdrachtgever die deze
  boete dient te voldoen.
  7.7 Employee Wellbeing Company BV kan tijdens een EnergyWorkshop, Event of Live Learnings etc. foto’s maken die worden
  gebruikt, bijvoorbeeld door plaatsing op de website van Employee Wellbeing Company BV. Indien er personen zijn die geen
  toestemming gegeven voor het gebruik van deze foto’s dienen zij dat vooraf aan te geven. Indien dit niet gebeurt wordt
  toestemming verondersteld aanwezig te zijn.
 8. Geheimhouding
  8.1 Het is Employee Wellbeing Company BV en Opdrachtgever niet toegestaan om informatie, die vertrouwelijk van aard is c.q. zou
  kunnen zijn, aan derden die niet betrokken zijn bij de overeenkomst te verstrekken dan wel de informatie te gebruiken voor een
  ander doel dan waarvoor deze verkregen werd. Voor deze informatie geldt een geheimhoudingsplicht. Informatie geldt als
  4
  vertrouwelijk indien dit door een der partijen is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
  8.2 De verplichtingen op grond van dit artikel blijven tevens van kracht na (tussentijdse) beëindiging van de overeenkomst.
  8.3 Vertrouwelijk informatie mag alleen gedeeld wordt indien dit noodzakelijk is in het contact met de juridisch adviseurs van Employee
  Wellbeing Company BV, of andere personen of organisaties die Employee Wellbeing Company BV kunnen bijstaan.
 9. Vitaliteitsprogramma’s
  9.1 Employee Wellbeing Company BV heeft drie verschillende Vitaliteitsprogramma’s: “De basis op orde”, “Serieus aan de slag” en
  “De vitale organisatie”. Ieder pakket kent haar eigen set aan producten en diensten. Zie hiervoor: https://energyplatform.nl/onzevitaliteitsaanpak/. Werknemers hebben alleen toegang tot de onderdelen die het gekozen pakket door Opdrachtnemer bevatten.
  Het pakket “De vitale organisatie” is het meest uitgebreide pakket en geeft de werknemers van Opdrachtgever toegang tot alle
  dienstverlening van Employee Wellbeing Company BV.
  9.2 De onderdelen die het gekozen pakket bevat staan in de onderliggende overeenkomst of offerte beschreven en in de bijgevoegde
  brochure bij deze overeenkomst of offerte.
  9.3 Employee Wellbeing Company BV behoudt zich het recht voor om onderdelen uit het pakket te wijzigen, te veranderen aan te
  vullen of te verwijderen. Indien de wijziging een verbetering betekent voor Opdrachtgever, wordt Opdrachtgever bij deze geacht
  akkoord te zijn met de verbetering. Indien onderdelen niet meer beschikbaar zijn in het pakket zal Employee Wellbeing Company
  BV dit kenbaar maken aan Opdrachtgever en op verzoek van Opdrachtgever een passende compensatie verzorgen.
  9.4 In de artikelen 10 t/m 17 staan de verschillen onderdelen uit de Vitaliteitsprogramma’s beschreven met de bijbehorende
  voorwaarden.
 10. MyEnergyPlatform
  10.1 MyEnergyPlatform is een online platform waar medewerkers direct de beschikking hebben over een groot aanbod aan
  vitaliteitstrainingen, workshops, webinars, online coaching programma’s, een academy en e-learnings.
  10.2 MyEnergyPlatform vormt een vast onderdeel van onze dienstverlening. Afname van een vitaliteitsprogramma houdt dus afname
  van MyEnergyPlatform in. Bij afname van onze dienstverlening wordt toegang tot MyEnergyPlatform verschaft.
  10.3 Via MyEnergyPlatform kunnen vitaliteitstrainingen, workshops, webinars en online coaching programma’s worden geboekt.
  10.4 Opdrachtgever is gehouden de betaling te voldoen voor de afgesproken en geboekte trainingen en workshops. Eventueel kunnen
  er door werknemer EnergyPoints worden gespaard door deelname aan Live Learnings en E-learnings. De werkgever kan
  desgewenst een beloningsysteem koppelen aan de EnergyPoints.
  10.5 Onder EnergyAcademy valt alle content die Employee Wellbeing Company BV verspreid, zoals artikelen en video’s die Employee
  Wellbeing Company BV heeft ontwikkeld. Op deze content zijn naast deze voorwaarden de Gebruiksvoorwaarden, als vermeld op
  de website en online platform na inloggen op www.energyplatform.nl, van toepassing.
  10.6 Na afloop van een EnergyWorkshop of Live Learnings wordt in beginsel hierover informatie verstrekt op MyEnergyPlatform via de
  E-Learning module. Op deze content zijn naast deze voorwaarden de Gebruiksvoorwaarden, als vermeldt op de website en online
  platform na inloggen op www.energyplatform.nl, van toepassing.
 11. Metingen: EnergyScan, Quickscan en energiemeting
  11.1 De EnergyScan kan desgewenst maatwerk zijn of een standaardconcept. Bij afname van pakketten “Serieus aan de slag”
  en “De vitale organisatie” is de EnergyScan een vast onderdeel van de dienstverlening. De Quickscan en Energiemeting
  worden in alle pakketten aangeboden.
  11.2 De EnergyScan is een meetinstrument om te bezien welke vitaliteitsuitdagingen de organisatie van Opdrachtgever heeft en
  brengt deze in kaart.
  11.3 De uitkomsten van de online vragenlijst van de EnergyScan zijn afhankelijk van de al dan niet naar waarheid ingevulde antwoorden
  van de werknemers. Aan de uitkomsten van de EnergyScan kunnen geen rechten worden ontleend.
  11.4 De Quickscan is een korte zelftest voor de medewerker. Deze Quiscan bevat een aantal vragen die worden aangeboden via
  MyEnergyPlatform. Vervolgens krijgt de deelnemer een persoonlijke uitslag op basis van de antwoorden.
  11.5 De uitkomsten van de online vragenlijst van de Quickscan zijn afhankelijk van de al dan niet naar waarheid ingevulde antwoorden
  van de werknemers. Aan de uitkomsten van de Quiscan kunnen geen rechten worden ontleend.
  11.6 De Energiemeting is een korte online vragenlijst, die wordt ingezet om het energieniveau van de organisatie in een cijfer uit te
  drukken van 1-10.
  11.7 De uitkomsten van de online vragenlijst van de Energiemeting zijn afhankelijk van de al dan niet naar waarheid ingevulde
  antwoorden van de werknemers. Aan de uitkomsten van de Quiscan kunnen geen rechten worden ontleend.
 12. EnergyConsultant
  12.1 De EnergyConsulant stelt samen met de klant een implementatieplan op.
  12.2 Consultancy wordt geleverd bij onder meer de opstart en implementatie van vitaliteitsprogramma’s, het ontwikkelen van campagnes,
  het begeleiden van projecten, het organiseren van sessies voor het management, en het uitvoeren van verschillende metingen.
  12.3 De EnergyConsultant geeft geen – en stelt zich niet tot doel tot het verstrekken van – medische adviezen op welke wijze dan ook.
  12.4 Aan de adviezen, tips etc. van de EnergyConsultant kunnen geen rechten worden ontleend. Eventuele schade, indirect of direct,
  in welke vorm dan ook, ontstaan of mogelijk ontstaan door het opvolgen of handelen naar adviezen van de coach, geschiedt voor
  5
  het risico van Opdrachtgever en haar werknemer en is Employee Wellbeing Company BV op geen enkele wijze aansprakelijke
  voor.
 13. EnergyCoach
  13.1 De EnergyCoach geeft één op één coaching, zoals tips en adviezen, die voortvloeien uit vragen van werknemers.
  13.2 Medewerkers kunnen maximaal drie keer een gesprek hebben over hetzelfde onderwerp met een EnergyCoach. Het totaal aantal
  coachgesprekken met de EnergyCoach per werknemer per jaar betreft maximaal tweemaal drie gesprekken (dus 6 gesprekken in
  totaal). Gesprekken met de EnergyCoach zijn bedoeld om een luisterend oor te bieden en laagdrempelige adviezen en tips te
  vertrekken en eventueel de werknemers door te verwijzen naar de HR van Opdrachtgever en/ of te adviseren om een gesprek met
  een arts te maken.
  13.3 De EnergyCoach geeft geen – en stelt zich niet tot doel tot het verstrekken van – medische adviezen op welke wijze dan ook. Adviezen
  van de EnergyCoach dienen nooit te vervanging van het consulteren van een arts of ander medische deskundige. Opdrachtgever
  dient dit duidelijk aan haar werknemers uit te leggen.
  13.4 Aan de adviezen, tips etc. van de EnergyCoach kunnen geen rechten worden ontleend. Eventuele schade, indirect of direct, in
  welke vorm dan ook, ontstaan of mogelijk ontstaan door het opvolgen of handelen naar adviezen van de coach, geschiedt voor
  het risico van Opdrachtgever en haar werknemer. Employee Wellbeing Company BV is op geen enkele wijze aansprakelijke
  hiervoor.
 14. EnergyWorkshops en Live Learnings
  14.1 EnergyWorkshops (trainingen, workshops, webinars, interventies) worden ingekocht doormiddel van afname van één van de
  pakketten (“De basis op orde”, “Serieus aan de slag”, “De vitale organisatie”) of kunnen in overeenstemming met de klant
  afzonderlijk of extra worden ingekocht.
  14.2 Er zijn drie soorten EnergyWorkshops:
 • Workshops of webinars: gericht op individu;
 • Teamtraining of webinars: gericht op team;
 • Interventies gericht op de organisatie (bijvoorbeeld Vitaal Leiderschap).
  14.3 Voor de plaats van uitvoering van de overeenkomst geldt het adres van de locatie van de Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever
  de uitvoering van de werkzaamheden op een andere locatie wil laten plaatsvinden, dan dient Opdrachtgever dit tijdig aan Employee
  Wellbeing Company BV kenbaar te maken. Employee Wellbeing Company BV kan hiervoor extra kosten in rekening brengen.
  Daarnaast biedt Employee Wellbeing Company BV de mogelijkheid om online webinars af te nemen. In overeenstemming met de
  klant wordt hier een geschikt kanaal voor gekozen, zoals Microsoft Teams, Zoom of Demio.
  14.4 Opdrachtgever is ertoe gehouden ervoor te zorgen dat de plaats van uitvoering van de werkzaamheden hiervoor geschikt is
  (gemaakt) en dat de toegang tot de plaats voldoende bereikbaar en veilig is. Indien Opdrachtgever een EnergyWorkshops buiten,
  al dan niet in de openbare ruimte, wil laten plaatsvinden dan liggen alle risico’s voor Opdrachtgever en wordt deze ‘ruimte’ gezien
  als locatie van Opdrachtgever. Indien hetgeen in de eerste zin beschreven van art. 13.3 niet het geval is, kan Employee Wellbeing
  Company BV besluiten de EnergyWorkshop geheel of gedeeltelijk geen doorgang te laten vinden, zonder dat Opdrachtgever enige
  aanspraak kan maken op een schadevergoeding.
  14.5 Het risico van eventueel voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde zaken, waaronder het verlies, beschadiging of
  waardevermindering gaat op Opdrachtgever over op het tijdstip waarop deze aan Opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden
  geleverd en daarmee in de macht van Opdrachtgever of van een door Opdrachtgever aan te wijzen derde worden gebracht.
  14.6 Bij overlast door wangedrag van een van de werknemers, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, alcohol- of drugsgebruik,
  verstoring van de EnergyWorkshop of Live Learnings, is de trainer gerechtigd de betrokken personen te (doen) verwijderen.
  14.7 Tijdens de EnergyWorkshop of in de directe omgeving waar de EnergyWorkshop wordt gegeven dient Opdrachtgever ervoor te
  zorgen dat een persoon aanwezig is met een geldige EHBO-diploma.
  14.8 Na de uitvoering van de overeenkomst is Employee Wellbeing Company BV niet verantwoordelijk voor enige schoonmaak- of
  opruimwerkzaamheden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
  14.9 Deelnemers van de EnergyWorkshops kunnen zich tot 1 week voor de EnergyWorkshops of Live Learnings uitschrijven van
  deelname. Latere uitschrijvingen, niet verschijnen of gedeeltelijk volgen van een EnergyWorkshop of Live Learnings wordt gezien
  als deelname.
  14.10 Employee Wellbeing Company BV behoudt zich het recht voor de training te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of doordat
  een situatie van overmacht is ontstaan aan de kant van Employee Wellbeing Company BV. Employee Wellbeing Company BV zal
  zonder verdere kosten en indien mogelijk een nieuwe datum ter beschikking stellen in geval van annulering van haar zijde waarvoor
  werknemers zich weer kunnen uitschrijven met in achtneming van art. 13.8. Bij tijdige uitschrijving zal een eventueel reeds betaald
  factuurbedrag door Employee Wellbeing Company BV aan Opdrachtgever worden gerestitueerd.
  14.11 Employee Wellbeing Company BV is te allen tijde gerechtigd een trainer, door haar met de uitvoering van de overeenkomst
  belast, te vervangen door een andere trainer.
 1. EnergyWalks
  15.1 Employee Wellbeing Company BV kan in opdracht van Opdrachtgever op maat gemaakte zogenaamde EnergyWalks ontwikkelen.
  15.2 EnergyWalks zijn interactieve games die gespeeld worden door middel van het downloaden van de EnergyWalk app op een telefoon
  6
  of tablet van de werknemer. De app is een gps-tour – afleggen van route – rondom het kantoor van de Opdrachtgever. Gedurende
  deze route zullen medewerkers opdrachten krijgen rondom verschillende vitaliteitsthema’s. Bij ieder extractiepunt krijgt een
  medewerker een bepaalde opdracht te zien. Dit kan bijvoorbeeld een meerkeuzevraag zijn, of bijvoorbeeld een opdracht uitgevoerd
  door middel van augmented reality, waardoor een medewerker een bepaalde afdeling of gebouw moet scannen met zijn of haar
  telefoon.
  15.3 De EnergyWalks worden afgenomen op basis van een licentieprijs per jaar (staffels). De standaardlicentie gaat uit van één “tocht”
  (gps-tour) per jaar per medewerker. Indien Opdrachtgever meer “tochten” wil afnemen kan dat tegen een meerprijs. Bij de
  licentieprijs zit een kick-off op locatie en instructie inbegrepen. Voor kosten die niet onder de licentieprijs vallen, zoals
  projectbegeleiding of extra ondersteuning, wordt € 125,00 per uur exclusief btw in rekening gebracht. In de pakketten “Serieus aan
  de slag” en “De vitale organisatie” zijn EnergyWalks standaard opgenomen. Hierbij geldt dat opdrachtgever recht heeft op één tour
  rondom het gebouw van de Opdrachtgever.
  15.4 Medewerkers kunnen op basis van een code die Opdrachtgever verkrijgt de game spelen. Het is Opdrachtnemer niet toegestaan
  om codes aan andere personen dan haar medewerkers te verstrekken. Ook dient opdrachtgever ervoor te zorgen dat haar
  medewerkers de code niet aan andere verstrekken.
  15.5 Medewerkers vullen de volgende gegevens in op de app: nicknaam. Medewerkers hoeven niet de eigen naam in te vullen. Employee
  Wellbeing Company BV kan zien of het spel door degene met een bepaalde nicknaam is gestopt of door degene met een bepaalde
  nicknaam is uitgespeeld. Na afloop van de EnergyWalk kan worden gezien hoeveel punten er zijn bepaald en welke ranking plaats
  dit oplevert. Deze gegevens tezamen met de nicknaam slaat Employee Wellbeing Company BV op. Gps-gegevens worden niet
  opgeslagen.
  15.6 De EnergyWalks worden buiten het kantoor van de Opdrachtgever gespeeld en mogelijk deels binnen het kantoor van
  Opdrachtgever. Opdrachtgever dient aan de medewerkers die de EnergyWalks gaan uitvoeren duidelijk aan te geven dat de
  medewerkers zich aan de verkeersregels dienen te houden en de nodige voorzichtigheid zullen betrachten in verband met de eigen
  veiligheid, de veiligheid van andere medewerkers en derden en de veiligheid van dier en milieu.
  15.7 Artikel 13.7 is van overeenkomstige toepassing op dit artikel.
 2. Recharge Station
  16.1 Employee Wellbeing Company BV kan in opdracht van Opdrachtgever een Recharge Station bij Opdrachtgever laten plaatsen.
  16.2 Een Recharge Station is een ruimte in het bedrijf van Opdrachtgever die door Employee Wellbeing Company BV wordt ingericht ten
  behoeve van de werknemers, waar de werknemers zich weer kunnen ‘opladen’. In deze ruimte worden toestellen geplaatst, zoals
  bijvoorbeeld een massagestoel, waar de werknemers gebruik van kunnen maken.
  16.3 Met de Opdrachtgever wordt afgesproken met wat voor soort onderdelen/ apparatuur etc. de ruimte wordt ingericht en voor hoeveel
  dagen het Recharge Station blijft staan. Employee Wellbeing Company BV mag vervangende onderdelen/ apparatuur in plaats van
  de afgesproken onderdelen/ apparatuur plaatsen, of een onderdeel/ apparatuur niet plaatsen als het niet mogelijk blijkt om de
  afgesproken onderdelen/ apparatuur te plaatsen. Bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, in het geval onderdelen of apparatuur defect
  blijkt of niet in de ruimte van Opdrachtgever blijkt te passen. Employee Wellbeing Company BV zal Opdrachtgever in dat geval zo
  mogelijk vooraf op infomeren over de te nemen wijzigingen. Ook mag Employee Wellbeing Company BV extra onderdelen/
  apparatuur plaatsen op eigen kosten.
  16.4 Er is een persoon namens Employee Wellbeing Company BV aanwezig in het Recharge Station. Mocht deze persoon om welke
  reden dan ook niet aanwezig zijn in het Recharge Station, dan dienen medewerkers te wachten voordat zij het Recharge Station
  mogen binnentreden en gebruik maken van de aldaar aanwezige onderdelen/ apparatuur etc. Opdrachtgever dient de medewerkers
  hiervan op de hoogte te brengen.
  16.5 Schade die kan ontstaan aan een van de onderdelen/ apparatuur van het Recharge Station is voor risico en aansprakelijkheid van
  Employee Wellbeing Company BV, tenzij de schade is ontstaan/ toegebracht door opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid of
  verkeerd gebruik door een medewerker of Opdrachtgever in de ruimste zin des woord.
  16.6 Art. 13.4 en art. 13.6 t/m 13.8 zijn van overeenkomstig toepassing op dit artikel.
 3. Campagnes
  17.1 Employee Wellbeing Company BV kan in opdracht van Opdrachtgever op maat gemaakte Campagnes maken voor Opdrachtgever.
  17.2 Campagnes zijn aan te schaffen als losse producten. Er zijn diverse soorten Campagnes die Employee Wellbeing Company BV op
  maat voor het bedrijf van Opdrachtgever kan ontwikkelen, te denken valt onder meer aan:
 • De ontwikkeling van videocontent;
 • De ontwikkeling van nieuwsbriefcampagnes;
 • De ontwikkeling van magazines (online + hardcopy);
 • De ontwikkeling van gadgets;
 • De ontwikkeling van posters en banners.
  17.3 In samenspraak met Opdrachtgever en waar mogelijk op basis van de wensen van Opdrachtgever, ontwikkelt Employee Wellbeing
  Company BV de Campagnes. Employee Wellbeing Company BV stuurt eerst concepten van de Campagnes ter goedkeuring aan
  Opdrachtgever, voordat Employee Wellbeing Company BV tot het drukken/ definitief laten maken van Campagnes overgaat.
  Opdrachtgever kan op het eerste concept in overleg nog beperkte veranderingen aangeven aan Employee Wellbeing Company BV,
  waarna Employee Wellbeing Company BV een tweede concept zal toesturen. Op dit tweede concept is het mogelijk om in overleg
  7
  nog een kleine (qua kosten en tijd) verandering door te laten voeren. Wanneer gewenste veranderingen van Opdrachtgever zodanig
  veel tijd en/ of kosten in beslag nemen dat deze niet meer onder de begroting van de oorspronkelijke opdracht geacht wordt te zijn
  inbegrepen, dan kan Employee Wellbeing Company BV deze extra tijd en kosten aan de Opdrachtgever doorberekenen.
  17.4 De kosten voor het drukwerk of ander tastbaar materiaal die gemaakt worden voor het uitvoeren van de Campagnes, worden
  achteraf aan de Opdrachtgever in rekening gebracht op basis van de daadwerkelijk gemaakte kosten.
  17.5 Opdrachtgever verkrijgt een licentie om de op maat gemaakte Campagnes voor onbepaalde tijd te gebruiken binnen het bedrijf van
  Opdrachtgever.
  17.6 Opdrachtgever mag geen wijzigingen aanbrengen in de Campagnes dan na uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Employee
  Wellbeing Company BV.
  17.7 Opdrachtgever zal Employee Wellbeing Company BV onmiddellijk op de hoogte stellen indien Opdrachtgever inbreuken op de
  auteursrechten van de Campagnes vaststelt of vermoed.
  17.8 Employee Wellbeing Company BV mag Campagnes online delen op onder andere social media, tenzij Opdrachtgever gegronde
  reden heeft om Employee Wellbeing Company BV te verzoeken om de campagnes niet te delen.
 1. Soorten Accounts
  18.1 Hoofdbeheerdersaccount; In het Hoofdbeheerdersaccount wordt de klantomgeving beheert, te weten: aanmelden van de klant op
  het platform, plaatsen van trainingen, bijhouden van inschrijvingen, plaatsen van events, plaatsen van nieuwe content, toevoegen
  van nieuwe medewerkers en het versturen nieuwsbrieven. In het Hoofdbeheerdersaccount kunnen alleen bevoegde vaste
  medewerkers van Employee Wellbeing Company BV inloggen. Deze medewerkers hebben tevens een
  geheimhoudingsovereenkomst getekend.
  18.2 EnergyCoach/EnergyConsultant account: EnergyConsultants en coaches hebben tevens een eigen beheeromgeving waar zij
  inzicht hebben in de trainingen, bijhouden van inschrijven, en trainingstijden en locaties.
  18.3 HR account: met dit account kunnen HR medewerkers trainingen aanmaken. HR medewerkers hebben inzicht in de inschrijvingen
  voor trainingen & workshops.
 2. Wijziging van de overeenkomst
  19.1 Indien zich feiten of omstandigheden wijzigen dan is Opdrachtgever gehouden Employee Wellbeing Company BV onverwijld te
  informeren omtrent gewijzigde feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.
  Indien de gewijzigde omstandigheden ontstaan zijn door toedoen van Opdrachtgever, of haar toerekenbaar zijn krachtens schuld,
  de wet, een rechtshandeling of een in het verkeer geldende opvattingen, zullen eventueel daaruit voortvloeiende (extra) kosten of
  meerwerk aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
  19.2 In het geval de omstandigheden waarvan Employee Wellbeing Company BV en Opdrachtgever op het moment van totstandkoming
  van de overeenkomst zijn uitgegaan zich zo aanmerkelijk wijzigen dat daardoor naleving van de overeenkomst of een deel daarvan
  in redelijkheid niet van Employee Wellbeing Company BV kan worden verlangd, dan zal Employee Wellbeing Company BV
  Opdrachtgever mededeling doen over deze tussentijdse wijziging, zonder dat zij schadeplichtig is tegenover Opdrachtgever.
  Employee Wellbeing Company BV heeft tevens het recht de uitvoering van de overeenkomst te wijzigen, indien het niet mogelijk
  blijkt om de opdracht zoals overeengekomen uit te voeren, of indien het een wijziging betreft die een verbetering betekent. Afwijking
  wordt indien mogelijk schriftelijk aan Opdrachtgever medegedeeld en er wordt getracht om in overleg te treden omtrent wijzigingen.
  19.3 Opdrachtgever kan verzoeken om de overeenkomst uit te breiden of te wijzigen. Employee Wellbeing Company BV is te allen tijde
  gerechtigd een verzoek tot wijziging van de overeenkomst te weigeren, zonder dat Employee Wellbeing Company BV
  schadeplichtig is tegenover Opdrachtgever. Indien Employee Wellbeing Company BV besluit om de aangegane overeenkomst op
  verzoek van Opdrachtgever te wijzigen dan aanvaardt Opdrachtgever dat de tijdsplanning en de prijs van de overeenkomst kunnen
  worden aangepast. Het niet of niet onverwijld uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Employee
  Wellbeing Company BV op en is voor Opdrachtgever geen gerechtigde grond om de overeenkomst te ontbinden.
 3. Prijs en kosten
  20.1 Tussen Employee Wellbeing Company BV en Opdrachtgever geldt de prijs, zoals vermeld in de aanbieding, offerte,
  correspondentie of contract vermeerderd met eventuele bijkomende kosten.
  20.2 Bijkomende kosten kunnen ontstaan door onder meer het bijboeken van extra EnergyWorkshops of andere aanvullende producten
  en/of extra kosten in de uitvoering van de overeenkomst.
  20.3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.
  20.4 In het geval Employee Wellbeing Company BV met de Opdrachtgever vooraf een prijsafspraak heeft gemaakt voor het verrichten
  van bepaalde diensten, en het verlenen van die diensten tot extra werkzaamheden dwingt die niet geacht kunnen worden onder
  die prijsafspraak te vallen en/ of die niet behoren tot de in de offerte overeengekomen werkzaamheden, zullen deze
  werkzaamheden worden beschouwd als meerwerk en, als zodanig apart als meerwerk in rekening worden gebracht voor het
  gebruikelijke tarief dat Employee Wellbeing Company BV voor haar diensten in rekening brengt.
  20.5 In het geval dat Employee Wellbeing Company BV met de Opdrachtgever een bepaalde prijs overeenkomt, is het Employee
  Wellbeing Company BV toegestaan deze prijs te verhogen, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of
  verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst
  redelijkerwijs niet voorzienbaar waren, zoals een prijswijziging van grondstoffen, valuta, lonen zonder dat Opdrachtgever in dat
  8
  geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden.
  20.6 Employee Wellbeing Company BV berekent de reiskosten die zij, of aan haar verbonden personen, maken naar Opdrachtgever.
  Deze kosten bedragen 0,50 eurocent per kilometer.
 4. Betaling enincassokosten
  21.1 Opdrachtgever is gehouden de facturen van Employee Wellbeing Company BV binnen een termijn als vermeld op de factuur te
  voldoen en indien geen termijn is vermeld uiterlijk 30 dagen na factuurdatum, op een door Employee Wellbeing Company BV aan
  te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd, zonder dat aftrek, korting of verrekening is toegestaan. Bezwaren tegen de
  hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
  21.2 Indien Opdrachtgever niet tijdig betaald als in art. 17.1 stuurt Employee Wellbeing Company BV een betalingsherinnering alvorens
  over te gaan op de maatregelen als in art. 17.3. Om haar moverende redenen kan Employee Wellbeing Company BV bij niet tijdige
  betaling besluiten direct over te gaan op de maatregelen als in art. 17.3.
  21.3 Indien Opdrachtgever niet binnen de termijn als in dit artikel bepaald, het factuurbedrag heeft voldaan, is Opdrachtgever van
  rechtswege in verzuim zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist. In geval van verzuim komen, naast betaling van het
  factuurbedrag, alle kosten ter verkrijging van voldoening – in en buiten rechte – en de kosten voor incasso, voor rekening van
  Opdrachtgever. Tevens is Opdrachtgever een rente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke handelsrente, welke wordt berekend over
  het opeisbare bedrag vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig
  verschuldigde bedrag. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% van het niet betaalde gedeelte van de
  declaratiebedragen. Indien de kosten hoger zijn dan 15% worden de werkelijk kosten aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
  21.4 Employee Wellbeing Company BV heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats
  in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de opeisbare
  factu(u)r(en) die het langst openstaan(t) en de lopende rente.
  21.5 Indien de opdracht wordt gegeven (mede) door een ander dan Opdrachtgever dan is zowel Opdrachtgever als die ander hoofdelijk
  gehouden tot voldoening van hetgeen aan Employee Wellbeing Company BV toekomt.
  21.6 Employee Wellbeing Company BV verlangt voordat de uitvoering van de opdracht plaatsvindt een aanbetaling van Opdrachtgever.
  Het bedrag kan in verschillende termijnen worden gefactureerd. Dit voorschot wordt met de einddeclaratie verrekend.
  21.7 Daarnaast is Employee Wellbeing Company BV is gerechtigd periodiek te factureren indien de financiële positie of het
  betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Employee Wellbeing Company BV daartoe aanleiding geeft. Employee
  Wellbeing Company BV is dan gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in
  een door Employee Wellbeing Company BV te bepalen vorm en/of een voorschot betaalt. Wanneer deze verlangde zekerheid
  niet, of in onvoldoende mate naar oordeel van Employee Wellbeing Company BV door Opdrachtgever wordt gegeven is Employee
  Wellbeing Company BV gerechtigd, onverminderd overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te
  schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Employee Wellbeing Company BV uit welke hoofde dan ook verschuldigd is direct
  opeisbaar.
  21.8 Indien Opdrachtgever een factuur niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, is Employee Wellbeing Company BV gerechtigd
  verdere verlening van diensten stop te zetten of op te schorten tot het moment van betaling van de openstaande factuur. Dit geldt
  ook voor andere overeenkomsten van Opdrachtgever dan de overeenkomst waarop de onbetaalde declaratie betrekking heeft.
  Employee Wellbeing Company BV is niet aansprakelijk voor schade, zowel direct als indirect, die mocht ontstaan als gevolg van het
  stopzetten of opschorting van de te leveren zaken of diensten. In geval een dienst is opgeschort of stopgezet, ontslaat dit
  Opdrachtgever niet van haar verplichting om de facturen alsnog te voldoen.
  21.9 In geval Opdrachtgever in staat van liquidatie, faillissement of surséance van betaling verkeert zijn de vorderingen van Employee
  Wellbeing Company BV en de verplichtingen van Opdrachtgever jegens Employee Wellbeing Company BV onmiddellijk opeisbaar.
 5. Onderzoek en Klachten
  22.1 Klachten met betrekking tot het factuurbedrag, de geleverde zaken of de uitgevoerde werkzaamheden dienen, op straffe van verval
  schriftelijk en zo gedetailleerd mogelijk omschreven, binnen 14 dagen na de factuurdatum respectievelijke het uitvoeren van de
  overeenkomst waarop de klacht betrekking heeft, ingediend te worden. Na het verstrijken deze termijnen wordt Opdrachtgever
  geacht akkoord te zijn met uitgevoerde werkzaamheden en/ of de facturen en vervallen al zijn rechten en aanspraken uit welke
  hoofde dan ook, ter zake van hetgeen waarover hij heeft gereclameerd of binnen die termijn had kunnen reclameren.
  22.2 Klachten, van welke aard dan ook, schorten de betalingsverplichting niet op.
  22.3 Employee Wellbeing Company BV streeft ernaar klachten binnen een redelijke termijn in behandeling te nemen. In geval van een
  gegronde klacht heeft Employee Wellbeing Company BV de keuze tussen a. hetzij verminderen van het in rekening gebrachte
  bedrag, b. hetzij de betreffende dienst opnieuw te verrichten, c hetzij een gedeelte van de reeds betaalde prijs te restitueren zonder
  verdere uitvoering aan de overeenkomst te geven. Wanneer het alsnog verrichten van de opdracht onmogelijk is of niet zinvol zal
  de aansprakelijkheid van Employee Wellbeing Company BV beperkt blijven conform artikel 13 van deze voorwaarden.
 6. Aansprakelijkheid
  23.1 Indien Employee Wellbeing Company BV aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze
  bepaling en voorwaarden is geregeld.
  23.2 Voor zover aansprakelijkheid van Employee Wellbeing Company BV kan worden vastgesteld bij de uitvoering van een
  overeenkomst, dan zal deze te allen tijde beperkt zijn tot maximaal 50% van het (factuur)bedrag – en dan alleen in geval van
  9
  ernstige tekortkoming van Employee Wellbeing Company BV – dat door Employee Wellbeing Company BV aan Opdrachtgever in
  rekening is gebracht voor de geleverde zaken en/of voor het verrichten van de werkzaamheden waarin de oorzaak van de schade
  is gelegen. Onder Employee Wellbeing Company BV zijn in deze en de volgende bepalingen van dit artikel mede begrepen zijn
  werknemers alsmede eventuele door hem bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.
  23.3 Aansprakelijkheid van Employee Wellbeing Company BV is onder meer uitgesloten voor indirecte schade, waaronder mede
  begrepen gevolgschade, gederfde winst, schade door bedrijfsstagnatie, gemiste besparingen, vertragingsschade, schade wegens
  overschrijding van de leveringstermijn, schade door gewijzigde omstandigheden, letselschade en zaaks schade, tenzij de schade
  direct te wijten is aan opzet of grove schuld van de zijde van Employee Wellbeing Company BV en Opdrachtgever bovendien
  aantoont dat haar ter zake geen verwijt treft.
  23.4 Indien Employee Wellbeing Company BV aansprakelijk is voor schade aan personen of zaken, dan is die aansprakelijkheid beperkt
  tot het bedrag dat onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Employee Wellbeing Company BV in dat geval wordt
  uitgekeerd, te verminderen met eventueel het toepasselijke eigen risico, naar inhoud van deze
  bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
  23.5 Employee Wellbeing Company BV is voorts nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van gebrekkige medewerking, informatie
  of materialen van Opdrachtgever. Employee Wellbeing Company BV is niet aansprakelijk indien, tegen het advies van Employee
  Wellbeing Company BV in, Opdrachtgever eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.
  23.6 Employee Wellbeing Company BV is niet aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte gezondheidsklachten en schade die
  eventueel optreedt tijdens of na een EnergyWorkshop of door het opvolgen van adviezen of het gebruik van onder meer
  MyEnergyPlatform, de EnergyScan, coachgesprekken en alle andere manieren waarop Employee Wellbeing Company BV haar
  dienstverlening aanbiedt, in de ruimste zin des woords.
  23.7 Employee Wellbeing Company BV is niet aansprakelijk voor enige schade indien MyEnergyPlatform – door welke omstandigheid
  dan ook zoals onderhoud of technische problemen – niet of deels toegankelijk is.
  23.8 Employee Wellbeing Company BV is niet aansprakelijk voor enige schade indien Opdrachtgever of door Opdrachtgever
  aangewezen persoon (vertrouwelijke) persoonsgegevens niet juist beschermd of beveiligd, opslaat etc. die via een dienstverlening
  van Employee Wellbeing Company BV zijn verzameld of door Employee Wellbeing Company BV beschikbaar zijn gesteld.
  23.9 Employee Wellbeing Company BV is niet aansprakelijk voor het verlies van digitale data die zij aan opdrachtgever ter beschikking
  heeft gesteld. Of die Opdrachtgever zelf heeft verkregen via een van de dienstverlenende producten van Employee Wellbeing
  CompanyBV.
  23.10 Eventuele schade toegebracht in de ruimte waar een EnergyWorkshop plaatsvindt of waar het Recharge Station staat,
  waaronder begrepen de kosten van herstel, zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
  23.11 Voorwaarde voor het eventueel ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever na de ontdekking
  of het hadden behoren te ontdekken van enige schade, zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk aan Employee
  Wellbeing Company BV meldt, doch uiterlijk binnen 2 weken.
  23.12 Employee Wellbeing Company BV is steeds bevoegd de schade van Opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken of ongedaan
  te maken, waartoe Opdrachtgever alle medewerking zal verlenen en Opdrachtgever is verplicht zijn/haar schade zoveel mogelijk te
  beperken of, waar mogelijk, ongedaan te maken.
  23.13 Opdrachtgever vrijwaart Employee Wellbeing Company BV tegen en stelt Employee Wellbeing Company BV schadeloos voor
  alle aanspraken van werknemers en derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de
  overeenkomst samenhangen, waaronder maar niet beperkt tot de EnergyWalks, Recharge Station, EnergyWorkshops,
  EnergyCoach, EnergyPlatform, EnergyConsultant, EnergyScan en Campagnes en alle daarmee verband houdende financiële
  gevolgen.
  23.14 Iedere vordering tot schadevergoeding jegens Employee Wellbeing Company BV vervalt één jaar nadat de overeenkomst is
  uitgevoerd, onverminderd de mogelijkheid van eerdere andere vervalgronden krachtens de wet.
 7. Overmacht
  24.1 Employee Wellbeing Company BV is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Employee Wellbeing Company BV is niet
  gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een
  omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende
  opvattingen voor haar rekening komt of haar niet toerekenbaar is. Zolang de periode van overmacht voortduurt is Employee
  Wellbeing Company BV gerechtigd de verplichtingen krachtens de overeenkomst jegens Opdrachtgever op te schorten.
  Opdrachtgever is niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overmacht periode 3 maanden of langer bestaat en
  onder voorwaarde van art. 16.4.
  24.2 In geval van overmacht kan Opdrachtgever geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.
  24.3 Onder overmacht wordt in deze voorwaarden onder meer verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet, jurisprudentie of in het
  verkeer geldende opvattingen wordt begrepen, alle van buitenkomende onheil, voorzien of niet-voorzien, waarop Employee
  Wellbeing Company BV geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Employee Wellbeing Company BV niet in staat is haar
  verplichtingen na te komen. Ziekte, overlijden, werkstakingen of opzegging van aan Employee Wellbeing Company BV verbonden
  personen of van ingeschakelde derden, daaronder begrepen. Employee Wellbeing Company BV heeft ook het recht zich op
  overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Employee
  Wellbeing Company BV haar verbintenis had moeten nakomen.
  24.4 Indien Employee Wellbeing Company BV ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst
  10
  inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte
  zelfstandige waarde toekomt, is Employee Wellbeing Company BV gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te
  komen gedeelte separaat te factureren en dient Opdrachtgever aan zijn verplichtingen jegens Employee Wellbeing Company BV
  te voldoen. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst is.
 8. Ontbinding, opzegging, opschorting
  25.1 Employee Wellbeing Company BV is gerechtigd (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten of te (doen) ontbinden,
  indien Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, of Opdrachtgever andere verplichtingen niet nakomt, zoals het
  verstrekken aan Employee Wellbeing Company BV van juiste en voldoende informatie, of als Employee Wellbeing Company BV
  gegronde reden heeft te vrezen dat Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting zal voldoen, of in het geval de
  omstandigheden waarvan Employee Wellbeing Company BV op het moment van totstandkoming van de overeenkomst van is
  uitgegaan zich zo aanmerkelijk wijzigen dat daardoor naleving van de overeenkomst of een deel daarvan in redelijkheid niet van
  Employee Wellbeing Company BV kan worden verlangd, onverminderd het recht van Employee Wellbeing Company BV om
  schadevergoeding te vorderen. Mocht Employee Wellbeing Company BV tot opschorting of ontbinding overgaan, dan is
  Employee Wellbeing Company BV op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op enigerlei
  wijze zijn ontstaan, tenzij opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid van Employee Wellbeing Company BV.
  25.2 Employee Wellbeing Company BV is bevoegd de afgifte van zaken of het verlenen van diensten die zij voor Opdrachtgever in
  verband met de uitvoering van een overeenkomst onder zich heeft, op te schorten, totdat alle openstaande facturen door
  Opdrachtgever voldaan zijn.
  25.3 Voorts is Employee Wellbeing Company BV bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke
  van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die
  van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Employee Wellbeing Company
  BV kan worden gevergd. In het geval de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Employee Wellbeing Company
  BV op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
  25.4 Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, heeft Employee Wellbeing Company BV vanwege het ontstane en
  aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op een schadevergoeding van Opdrachtgever, voor zowel directe als indirecte
  schade, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Employee Wellbeing Company BV zijn
  toe te rekenen. Indien laatstgenoemde het geval is, wordt voor de berekening van de schadevergoeding gekeken naar het gedeelte
  van schuld dat aan beide partijen is toe te rekenen.
  25.5 Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding
  rechtvaardigt, dan is Employee Wellbeing Company BV gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden
  zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, daarentegen is Opdrachtgever,
  uit hoofde van wanprestatie, gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.
  25.6 Indien Opdrachtgever een geplaatste bevestigde offerte geheel of gedeeltelijk annuleert, blijft Opdrachtgever het gehele
  factuurbedrag van de onderliggende overeenkomst aan Employee Wellbeing Company BV verschuldigd, tenzij Employee
  Wellbeing Company BV hier uitdrukkelijk schriftelijk van afwijkt. Werkzaamheden die zijn uitgevoerd, vermeerdert met eventuele
  extra gemaakte kosten en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, worden integraal aan de
  Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
  25.7 In geval Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend, indien
  Opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend, indien het bedrijf van Opdrachtgever wordt
  stilgelegd of geliquideerd, indien beslag op zaken van Opdrachtgever wordt gelegd, dan wel indien Opdrachtgever onder bewind
  of curatele wordt gesteld, op Opdrachtgever (als natuurlijk persoon) de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing
  is verklaard of is aangevraagd of een andere omstandigheid zich voordoet waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over
  zijn vermogen kan beschikken, staat het Employee Wellbeing Company BV vrij om de overeenkomst terstond en met directe
  ingang op te zeggen, zonder enige verplichting van Employee Wellbeing Company BV tot betaling van enige schadevergoeding
  of schadeloosstelling. Rechterlijke tussenkomst dan wel ingebrekestelling is hiervoor niet vereist. De vorderingen van Employee
  Wellbeing Company BV op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 9. Intellectuele eigendom
  26.1 Alle rechten van intellectuele en/ of industriële eigendom alsmede soortgelijke rechten, ter zake van door Employee Wellbeing
  Company BV voor de Opdrachtgever uitgevoerde of voorgestelde diensten/ producten, komen uitsluitend toe aan Employee
  Wellbeing Company BV of aan licentiegevers of licentienemers van Employee Wellbeing Company BV.
  26.2 Employee Wellbeing Company BV heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis
  ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van
  derden wordt gebracht.
  26.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Employee Wellbeing
  Company BV, enige door Employee Wellbeing Company BV aan Opdrachtgever geleverde dienst/ product geheel of gedeeltelijk
  te verveelvoudigen, openbaar te maken, te wijzigen, of na te maken. Indien Opdrachtgever dit wel doet maakt zij inbreuk op het
  intellectueel eigendomsrecht van Employee Wellbeing Company BV en is zij schadeplichtig voor een bedrag van € 15.000, tenzij
  de werkelijke schade hoger ligt, dan is de Opdrachtgever het bedrag van de werkelijke schade aan Employee Wellbeing Company
  BV verschuldigd.
  11
  26.4 Met instemming van Opdrachtgever zal Employee Wellbeing Company BV de naam van Opdrachtgever en uitgevoerd werk voor
  haar eigen bevordering gebruiken. Zoals het opnemen van een verwijzing op de website van Employee Wellbeing Company BV
  naar Opdrachtgever.
 10. Vrijwaring
  27.1 Indien een goede uitvoering van de opdracht dit vereist zal Employee Wellbeing Company BV derden inschakelen en zal, waar
  mogelijk dit geschieden in overleg met Opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Employee Wellbeing
  Company BV is niet aansprakelijk voor tekortkomingen of nalatigheid van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van
  Employee Wellbeing Company BV.
  27.2 Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht van Opdrachtgever willen beperken gaat
  Employee Wellbeing Company BV ervan uit en bevestigt zij zo nodig bij dezen dat alle haar gegeven opdrachten van de
  Opdrachtgever de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de Opdrachtgever te
  aanvaarden.
  27.3 Opdrachtgever vrijwaart Employee Wellbeing Company BV voor eventuele aanspraken van derden of haar werknemers, die in
  verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden. Indien Employee Wellbeing Company BV uit dien hoofde door
  derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden Employee Wellbeing Company BV zowel in als buiten
  rechte bij te staan, tenzij Employee Wellbeing Company BV hier uitdrukkelijk schriftelijk vanaf ziet, en onverwijld al hetgeen te
  doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate
  maatregelen, dan is Employee Wellbeing Company BV, zonder ingebrekestelling, gerechtigd daartoe zelf over te gaan. Alle kosten
  en schade aan de zijde van Employee Wellbeing Company BV en derden die daardoor ontstaan komen integraal voor rekening
  en risico van de Opdrachtgever.
  27.4 Opdrachtgever vrijwaart Employee Wellbeing Company BV voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van
  intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst
  worden gebruikt.
 11. Overig
  28.1 Employee Wellbeing Company BV stelt gegevens, adviezen etc. digitaal beschikbaar. Indien Opdrachtgever gegevens op schrift
  wilt dan dient zij hier zelf zorg voor te dragen of hiertoe opdracht te geven aan Employee Wellbeing Company BV, die hiervoor
  extra kosten in rekening brengt.
  28.2 In het geval Employee Wellbeing Company BV een sample, model of ander (digitaal) voorbeeld tentoonstelt of aan Opdrachtgever
  verstrekt, wordt dit slechts vermoed te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van te leveren diensten
  kunnen van het model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen
 12. Toepasselijk recht
  29.1 Op alle overeenkomsten tussen Employee Wellbeing Company BV en Opdrachtgever en op deze voorwaarden is Nederlands
  recht van toepassing.
  29.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden en overeenkomsten tussen Employee Wellbeing
  Company BV en Opdrachtgever en zullen worden beslecht door de rechtbank te Utrecht of een andere door Employee Wellbeing
  Company BV aangewezen rechter, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden
  staan.
  29.3 De gang naar de rechter wordt gezien als uiterste redmiddel. Pas nadat Employee Wellbeing Company BV en Opdrachtgever zich
  ten volste hebben ingezet om het geschil in onderling overleg te beslechten zullen partijen het geschil aan de rechter voorleggen.
  29.4 Indien Employee Wellbeing Company BV haar vordering in een gerechtelijke procedure (arbitrage en bindend advies daaronder
  begrepen) aanhangig heeft gemaakt, is Opdrachtgever gehouden de met deze procedure gemoeide werkelijke (proces) kosten te
  vergoeden, indien Opdrachtgever (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.
 13. Slotbepaling
  30.1 De voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67343031.
  30.2 Deze voorwaarden blijven van kracht indien Employee Wellbeing Company BV van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.
  30.3 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de
  overeenkomst.

Laatste versie 1 maart 2021