Algemeen

Wat is er veranderd in de nieuwe Arbowet?

Sinds 1 juli 2017 is de Arbowet veranderd. De nieuwe Arbowet is een van de stappen om iedereen in Nederland te helpen tot de leeftijd van 67 te kunnen werken. Dit kan men het beste behalen door medewerkers gezonde en vitaal te houden! Vandaar dat de nadruk in de nieuwe wet vooral ligt op preventie in plaats van het oplossen van problemen. De nieuwe wet betekent dus niet alleen maar meer regeltjes en verplichtingen, maar kan zeker ook veel voordelen opleveren voor organisaties die het verzuim willen verlagen of medewerkers willen helpen beter te presteren. Hier een overzicht van de veranderingen en hoe je ze optimaal kunt benutten!

Arbowet

Bedrijfsarts

Ten eerste wordt de rol van de bedrijfsarts meer gericht op preventie: medewerkers hebben verplichte vrije toegang tot een bedrijfsarts. Medewerkers mogen onder hun werktijd naar een bedrijfsarts en hoeven hierover niets te vertellen aan hun werkgever. Ook hoeft men nog niet ziek te zijn voordat ze een bedrijfsarts bezoeken. Hierdoor kan men klachten al vroeg bespreken en aanpakken of verhelpen. Verder mogen medewerkers een second opinion aanvragen en de werkgever moet hiervoor de kosten vergoeden. Deze maatregelen stellen je in staat sneller en eerder preventiemaatregelen te nemen wat de kans op verzuim verkleint. Dit scheelt op termijn aanzienlijk in de verzuimkosten. Dus stimuleer medewerkers vooral hier gebruik van te maken!

Een andere wijziging is dat de bedrijfsarts verplichte vrije toegang krijgt tot de werkvloer. Hierdoor kunnen ze vragen stellen, de werkvloer observeren, risico’s inventariseren en verbeteringen voorstellen. De adviserende rol van de bedrijfsarts komt dus meer naar voren, ook in de ziekteverzuimbegeleiding. Hiermee wil men benadrukken dat de verzuimbegeleiding de verantwoordelijkheid van de werkgever is. Hierdoor is er meer inzicht in de uitdagingen op de werkvloer en kan uitval eerder worden voorkomen.

Verder moet de bedrijfsarts ook tijd krijgen om beroepsziekten te melden. Hier was vaak geen tijd voor, maar nu is het verplicht de bedrijfsarts hiervoor tijd te bieden. Hierdoor kan er in Nederland ook beter zicht gehouden worden op de gezondheid van de beroepsbevolking.  

Grotere rol voor preventiemedewerker

Iedere organisatie moet een preventie medewerker hebben die een risico-inventarisatie en -evaluatie analyse maakt. De verbeteringen die hieruit volgen, moeten verplicht worden opgevolgd. Het is echter nieuw dat de ondernemingsraad (OR) de preventiemedewerker moeten goedkeuren waardoor de medewerkers van de organisatie meer inspraak krijgen.

Wat zijn de gevolgen van deze veranderingen?

In het begin zullen organisaties meer geld kwijt zijn door de veranderingen door bijvoorbeeld de extra uren van de bedrijfsarts, maar uiteindelijk zullen de kosten omlaaggaan. Dit doordat medewerkers minder vaak ziek zullen zijn of verzuimen, omdat ze gezonder en vitaler worden. 

Tot slot geldt er tot 1 juli 2018 een coulanceperiode waarin bedrijven de tijd krijgen om hun contracten te wijzigen. Na deze periode zal de nieuwe wet gehandhaafd worden. De nieuwe wet zal strenger gehandhaafd worden dan voorheen. Er zullen boetes volgen als bedrijven de regels niet navolgen, maar de hoogte hiervan is nog niet bekend.

Toekomst

De nieuwe Arbowet is vooral gericht op preventie: het voorkomen van uitval. Voorkomen is immers beter dan genezen. Het kan echter nog beter: het versterken van de vitaliteit van elke medewerker binnen de organisatie. Deze positieve benadering heet amplitie en zal in de toekomst een steeds grotere rol gaan spelen in HR-beleid van organisaties die het potentieel van alle medewerkers willen benutten.

Kijk op het Arboportaal voor meer informatie.

Ik houd me bezig met psychologie van gezondheidsgedrag. Als EnergyCoach begeleid ik medewerkers op persoonlijk vlak om gezond gedrag te stimuleren.
Rebecca Zoeteweij MSc